• Telefon 0312 364 7414

DEVAMSIZLIK İÇİN; YAZILI VELİ BEYANI

 Ana Sayfa / Duyurular / DEVAMSIZLIK İÇİN; YAZILI VELİ BEYANI
DEVAMSIZLIK İÇİN; YAZILI VELİ BEYANI

DEVAMSIZLIK İÇİN; YAZILI VELİ BEYANI

………………………………………………MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖĞRENCİNİN :
Adı ve Soyadı : ……………………………………………………………………
Sınıfı ve Numarası : …………………………………………………..…………….…
Özür Nedeni : ……………………………………………………………………
Özür Tarihleri : ..… /….. /20..… - ….…/...../20......... dahil ;
Özürlü Gün Sayısı : *……….. (Rakamla)+ *(…........................ (Yazıyla)]
Velisi bulunduğum yukarıda bilgileri yazılı öğrencinin bilgim dahilinde okula
gelmemiştir. 07.09. 2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” Madde 36 (7) fıkrası gereğince
yukarıda belirttiğim tarihler arasında izinli sayılması için gereğini arz ederim.

VELİNİN :

Adres :……………………………….……………..……
:……………………………….……………..……
:……………………………….……………..……
Telefon : 0 ( ) …………………………
……./……/20….
………………………………..…………
Öğrenci Velisinin Adı-Soyadı, İmzası
(Veli Anne, Baba ya da Mahkeme kararı ile velisi olan)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
Devam-devamsızlık ve ilişik kesme
MADDE 36- (1) Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. ….
(3) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmasına. Bakanlık, mahallî mülki amirleri ve/veya millî eğitim müdürlüklerince izin verilen öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık süresine dâhil edilmez. Ancak, faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla olamaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere millî eğitim müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise Bakanlık ve/veya mahalli mülki idare amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir.
(5) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa
olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.
(7) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.